Yr hyn a wnawn / What we do

Mae Llais yma i chi, i sicrhau bod iechyd a gofal cymdeithasol yn defnyddio'ch barn i lunio eich gwasanaethau. Bydd ein saith tîm Llais rhanbarthol yn casglu eich barn am wasanaethau, gan gynnig gwasanaeth eiriolaeth cwynion lle bo angen. Rydym hefyd yn rhoi gwybod i chi am newidiadau y mae iechyd a gofal cymdeithasol yn bwriadu eu gwneud i wasanaethau sy'n effeithio arnoch chi.

Llais is here for you, to make sure health and social care use your views to shape your services. Our seven regional Llais teams will gather your views about services, offering a complaints advocacy service where needed. We also keep you informed about changes health and social care are planning to make to services that affect you.

Llais
(Llais )

Llais Gogledd Cymru / North Wales

Mae Llais Gogledd Cymru yn cynnwys chwech sir y rhanbarth. Rydym yn siarad â'r cyhoedd am adleoli gwasanaethau Ambiwlans Awyr.

Mae arnom angen gwirfoddolwyr o bob rhan o Ogledd Cymru, i weithio gyda ni i wella gwasanaethau.

Llais North Wales covers the region’s six counties. We are speaking to the public about the relocation of Air Ambulance services.

We need volunteers from across North Wales, to work with us to make services better.

Am fwy / for more information, contact:

01978 356178 / 01248 679284 [email protected] / [email protected]

Pam Wyeside Builth
(Pam Wyeside Builth)

Llais Powys

Mae Llais Powys yn gweithio o fewn yr gymuned, dros 13 prif trefi yn y sir.

Ym mis Chwefror, mi fyddwn yn Llanidloes drwy’r mis.

Llais is working on a locality basis, around the 13 main towns in the county and their surrounding areas.

In February, we will be in Llanidloes throughout the month.

Am fwy / for more information, contact:

Pam Wyeside Builth
(Pam Wyeside Builth)

Llais Gorllewin Cymru / West Wales

Llais Gorllewin Cymru sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Yn ddiweddar, cyhoeddwyd adroddiad ar ein gwefan ar wasanaethau mamolaeth lleol.

Ym mis Mawrth, byddwn am glywed eich profiadau o amseroedd aros hir y GIG.

Llais West Wales covers Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. We recently published a report on our website on local maternity services.

In March, we’ll be focusing on your experiences of NHS waiting times.

Am fwy / for more information, contact:

Dweud eich dweud / Have your say

Rydym am glywed gan bobl ym mhob cymuned amrywiol yng Nghymru, yn enwedig y rhai nad yw eu lleisiau bob amser yn cael eu clywed. Mae llawer o ffyrdd i ddweud eich dweud.

We want to hear from people in all the diverse communities of Wales, especially those whose voices are not always heard. There are lots of ways to have your say.

Scan here to find out more
Scan here to find out more (Llais QR code)