WI

THE END of the year was very busy for members of Tregaron WI. The Christmas dinner was held at Tafarn Jem near Lampeter where members were served an excellent meal, enjoyed a quiz organised by Julien Dixon and received a really warm welcome. Traditionally members of the WI decorate Byntirion Home and Tregaron Hospital and then sing carols with the residents, a rousing event organised by Catherine Evans and Jayne Hughes. The December meeting continued the Christmas theme with a members evening, which provided tastings of soup and puddings prepared by Daphne Pollak, Julien Dixon and Delyth and Rhyswen Jones. Then mince pies were enjoyed whilst singing carols.The end of a busy year for members, but one that will long be remembered when the group celebrated the centenary of their organisation. The first meeting of the New Year will be held in the Memorial Hall at 7.30pm on Wednesday, 13 January. Angie Polkey will be talking to the members about the time she spent in Ladakh in northern India. New members are always welcome.

English Methodist Church

THE service on Sunday, 17 January, will be held in the hall, Pon-trhydfendigaid, with Rev James Patron Bell, beginning at 2.30pm. A warm welcome to all.

Capel Bwlchgwynt

CYNHELIR Oedfa Deuluol yn y festri bore Sul, 17 Ionawr, am 10yb dan ofal y gweinidog, y Parch Carwyn Arthur.

Y Gymdeithas

CYNHALIWYD Cyfarfod Gweddi Dechrau’r Flwyddyn ar nos Fawrth, 5 Ionawr dan ofal Parch Carwyn ac Alicia Arthur. Thema’r gwasanaeth oedd ‘Ne-hemeia’ ac roedd y cyfan wedi ei wau’n briodol iawn trwy gyfrwng emynau, darlleniadau pwrspasol a gweddiau. Cafodd y gynulleidfa gyfle i ymuno yn y gwasanaeth trwy gymorth ‘Pwynt Pwer’. Rhoddwyd yr emynau allan gan Glyn Lewis, Delyth Rees, Lyn Gealy a Gareth Jones.Diolchwyd yn gynnes am wasanaeth bendithiol i ddechrau’r flwyddyn gan Elizabeth Jones.Cafwyd cyfle i gymdeithasu ar y diwedd dros paned o de a baratowyd gan y pwyllgor.

Merched y Wawr

CYNHALIWYD cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar nos Fercher, 6 Ionawr yn y Neuadd Goffa. Croe-sawyd yr aelodau gan Ann Morgan y llywydd, a dymunodd Flwyddyn Newydd Dda gan ddiolch i bawb am eu cefnogaeth. Cydymdeimlodd gyda’r rhai fu mewn profedigaeth yn ystod y mis, a chofiwyd at bawb fu’n anhwylus boed yn eu cartrefi, neu oedd wedi bod yn yr ysbyty. Estynnwyd croeso arbennig i’r wraig wadd, sef Rhonwen Thomas o Gellan. Gwraig ffarm brysur iawn yw Rhonwen ac wrth ei bodd yn coginio. Mae’n gystadleuydd cyson mewn sioeau, ac yn beirniadu hefyd yn ei thro. Mae’n gweithio’n galed gyda’i busnes ‘Cegin Pantygwin’ sydd yn llwyd-diannus dros ben. Cawsom gyfle i’w gweld yn gwneud Cacen Gaws a Tiramisu a hynny mor hamddenol a ddi-ffwdan! Roedd pawb wrth eu bodd yn cael profi’r danteithion ar y diwedd, ac yn prynu’r cynnyrch cartref oedd ar gael.Yn absenoldeb Diana Jones, diolchwyd yn gynnes i Rhonwen am roi o’i hamser i ymuno â ni gan Jeannie Samuel. Dymunodd Ann adferiad iechyd buan i Diana.Mwynhawyd paned o de a bisgedi dan ofal Ann Davies ac aelodau Stryd yr Orsaf, ac enillwyd y raffl gan Delyth Jones sydd yn fodryb i Rhonwen.Nos Fercher, 3 Chwefror am 7.30yh ceir noson o Drefnu Blodau yng nghwmni Glenys Morgan o Benrhyncoch.

Bowling club

A WHIST drive will be held at the club on Saturday, 16 January, at 8pm. A warm welcome to all.