Lluniau: Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid

Thursday 12th May 2022 9:42 am
@CambrianNews
[email protected]
Share

+ 14
(View All)

Terwyn Tomos, a enillodd y Gadair a’r Goron gyda merched y Ddawns Flodau.

Subscribe newsletter

Subscribe to our email and get updates right in your inbox.

Cynhaliwyd yr eisteddfodau dros ben-wythnos Gŵyl y Banc ym Mhafiliwn y Bont. Roedd yn braf cael cynnal y digwyddiad ar ôl colli eisteddfodau 2020 a 2021 oherwydd y pandemig, a chael dod nôl i ryw fath o normalrwydd. Er y toriad, daeth nifer dda o gystadleuwyr o’r safon flaenaf i gystadlu dros y tri diwrnod, ac roedd yn hyfryd gweld cymaint o ieuenctid yn perfformio. Roedd y beirniaid, Trystan Lewis, Linda’r Hafod, Paul Carey Jones a Llio Penri yn fawr iawn eu canmoliaeth o safon uchel y cystadlu dros y pen-wythnos.

Roedd yna enillydd ‘dwbwl’ i’r goron a’r gadair, sef Terwyn Tomos o Landudoch, sydd â chysylltiadau teuluol â Llanddewi Brefi. Mae Terwyn yn enillydd cyson yn y Bont.

Ar ddechrau seremoni’r cadeirio ar y dydd Sul, talwyd teyrnged i’r diweddar Selwyn Jones a fu’n ysgrifennydd yr eisteddfodau ers dros 45 mlynedd, gan ei gyfaill Lyn Ebenezer, a derbyniwyd cymeradwyaeth frwd y gynulleidfa. Derbyniwyd rhagor o deyrngedau ar ffurff barddoniaeth gan rai o feirdd y Talwrn hefyd.

Yr enillwyr oedd: Parti Canu oedran Cynradd: 1. Adran Aberystwyth. 2. Ysgol Syr John Rhys, Ponterwyd. 3. Ysgol Pontrhydfendigaid. 4. Ysgol Henry Richard, Tregaron. Parti Llefaru oedran Cynradd: 1. Ysgol Henry Richard. 2. Ysgol Pontrhydfendigaid. Côr Oedran Cynradd: 1. Adran Aberystwyth. 2. Ysgol Henry Richard. Ymgom oedran Cynradd: 1. Ysgol Henry Richard. 2. Ysgol Pontrhydfendigaid. 3. Ysgol Mynach, Pontarfynach. Unawd Offerynnol Blwyddyn 6 ac iau: 1. Anna Selyf Dafydd, 2. Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni. Ymgom oedran Uwchradd: 1. Parti FFITT, Aberaeron. 2. Ysgol Henry Richard. Unawd Offerynnol bl. 7, 8 a 9: 1. Carys Angharad, Llanybydder. 2. Gruffudd Sion, Llandre. 3. Alwena Mair Owen, Llanllwni. Parti Canu Agored: 12. Adran Aberystwyth. 2. Ysgol Henry Richard. Unawd Offerynnol bl. 10 a throsodd: 1. Lefi Dafydd, Eglwyswrw. 2. Catrin Edwards, Aberaeron (Piano). 3. Catrin Edwards (Clarinet). 4. Swyn Elfair Dafydd, Aberaeron. Enillydd Tlws Coffa Goronwy Evans am y chwaraewr pres gorau: Gruffudd Sion. Ensemble Offerynnol: 1. Jessica, Charlotte ac Emily Smith-Jones, Swyddffynnon. Unawd Blwyddyn 2 ac iau: 1. Nanw Melangell Griffiths Jones, Cwrtnewydd. 2. Gruffudd Iwan, Caernarfon. 2. Mari Dalton. 4. Arthur Sion Evans, Tregaron. Llefaru bl. 2 ac iau: 1. Arthur Sion Evans. 2. Nanw Melangell Griffiths Jones. 3. Gruffudd Iwan, Caernarfon. Unawd bl. 3 a 4: 1. Iwan Marc Thomas, Pontarddulais. 2. Gruffudd Davies, Llandyfyriog. 3. Celyn Davies, Llandyfyriog. Llefaru bl. 3 a 4: 1. Gruffudd Davies. 2. Celyn Davies. 3. (Cydradd) Elliw Grug Davies, Drefach ac Iwan Marc Thomas. Unawd bl. 5 a 6: 1. Gwennan Lloyd Owen, Llanllwni. 2. Anest Gwilym, Pontsenni. 3. Charlotte Smith Jones, Swyddffynnon. Llefaru Bl. 5 a 6: 1. Gwennan Lloyd Owen. 2. Sian Elen, Llanymddyfri. 3. Anest Gwilym, Pontsenni. Unawd Alaw Werin: 1. Gwennan Lloyd Owen. 2. Ella Gwen, Bronant. 3. Anest Gwilym. Unawd Cerdd Dant Bl 6 ac iau: 1. Gwennan Lloyd Owen. 2. Ella Gwen. 3. (cydradd) Gruffudd Iwan a Nanw Melangell Griffiths Jones. Unawd Bl. 7, 8 a 9: 1. Ela Mablen Griffiths Jones, Cwrtnewydd. 2. Fflur McConell, Aberaeron. 3. Swyn Efa Thomas, Pencader. 4. Keira Hannah, Plasmawr. Llefaru bl. 7, 8 a 9: 1. Alwena Mair Owen. 2. Ela Mablen Griffiths Jones. 3. (cydradd) Keira Hanna as Betrys Lloyd Dafydd, Abermeurig. Unawd Cerdd Dant bl. 7-13: 1. Ela Mablen Griffiths Jones. 2. Alwena Mair Owen. 3. Fflur Mc Conell. Unawd bl. 10-13: 1. Lois Wyn, Rhydymain. 2. Phoebe Joy, Dinas. 3. (cydradd) Zara Evans, Tregaron a Catrin Edwards, Aberaeron. Llefaru bl. 10-13: 1. (cydradd) Zara Evans, ac Elin Llwyd, Y Bala. Unawd Alaw Werin bl. 7-13: 1. Ioan Mabbutt, Aberystwyth. 2. Phoebe Joy. 3 (cydradd) Ela Mablen Griffiths Jones ac Alwena Mair Owen. Unawd Cerdd Dant Agored: 1. Trefor Pugh, Trefenter. 2. Efan Williams, Lledrod. 3. Efa Angharad, Gorslas. Unawd Alaw Werin Agored: 1. Dafydd Jones, Ciliau Aeron. 2. Efa Angharad. 3. (cydradd) Efan Williams a Trefor Pugh. Unawd allan o Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm dan 19 oed: 1. Heledd Davies, Talybont. 2. Lois Wyn. 3. (cydradd) Phoebe Joy ac Ela Mablen. Llefaru dan 25 oed: 1. Elin Williams, Tregaron. Unawd dan 25 oed: 1. Owain Rowlands, Llandeilo. 2. Guto Lewis, Llanon. 3. Efa Angharad. 4. Lois Wyn. Unawd allan o Sioe Gerdd, Opera Ysgafn neu Ffilm, Agored: 1. Lois Wyn. 2. Owain Rowlands. 3. Sara Davies, Prengwyn. 4. Dewi Sion Evans, Tregaron. Cyflwyniad Dramatig Unigol: 1. Swyn Efa Thomas. Tlws y diweddar Moc Morgan am berfformiad gorau’r noson: Lois Wyn. Deuawd Agored: 1. Efan Williams, Lledrod a Barry Powell, Llanfihangel-y-Creuddyn. 2. Gwenllian a Siwan, Caerfyrddin. Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymu (Darn Digri): 1. Rhys Jones, Corwen. 2. Gaenor Mai Jones, Pontypridd. Unawd Gymraeg: 1. Efan Williams. 2. Emyr Lloyd Jones, Bontnewydd. 3. Robin Gruffudd Hughes, Bethel. 4. Sara Davies, Hen Golwyn. Canu Emyn dros 60 oed: 1. Vernon Maher, Castell Newydd Emlyn. 2. Marianne Jones Powell, Llandre. 3. Gwynne Jones, Llanafan. Llefaru Unigol o’r Ysgrythur: 1. Gaenor Mai Jones. Unawd Oratorio: 1. Emyr Lloyd Jones. 2. Barry Powell. 3. Efan Williams. 4. Marianne Jones Powell. Prif gystadleuaeth Lefaru Unigol: 1. Rhys Jones. 2. Gaenor Mai Jones. Her Unawd dros 25 oed: 1. Emyr Lloyd Jones. 2. Robin Gruffudd Hughes. 3. Efan Williams. 4. Barry Powell. 5. Marianne Jones Powell. Bardd y Goron a’r Gadair: Terwyn Tomos, Llandudoch. Tlws yr Ifanc: 1. Gwenno Lois Robinson, Bro Gŵyr. 2. Erin Trysor, Llangeitho. 3. Elin Williams, Tregaron. Emyn: 1. John Gruffudd Jones, Abergele. 2. John Emyr, Radyr. 3. Mary Morgan, Llanrhystud. Soned neu Delyneg: 1. Beti Wyn James, Abergwili. 2. Alan Lui, Didcot. 3. Terwyn Tomos. Englyn Digri: 1. John Ffrancon Gruffudd, Abergele. 2. Vernon Jones, Bow Street. 3. Mererid Jenkins, Ffair Rhos. Cywydd: Emyr Jones, Caerdydd. 2. Vernon Jones. 3. Terwyn Tomos. Stori Fer: 1. Dafydd Guto Ifan, Llanrug. 2. Gaenor Mai Jones, Pontypridd. 3. Aled Evans, Trisant.

As we continue to protect and grow quality local journalism, Cambrian News is considering experimenting in the future with some form of paid-for content on our website.

If you’d like to help shape how that may look and secure some free credits if we do go live then please register  here.

Comments

To leave a comment you need to create an account. |

All comments 0